•  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Huishoudelijke Reglement

Het huishoudelijk reglement van Sportclub Den Dungen is een verzameling van regels van zowel de voetbalafdeling VV Den Dungen als van de korfbalafdeling DKV Flash. De in dit reglement opgenomen regels zijn ter ondersteuning en aanvulling op de statuten.

Aanpassing van het huishoudelijk reglement is aan de orde als door het bestuur of algemene ledenvergadering wordt besloten tot nieuwe, dan wel herziene regelingen.

Het Huishoudelijk Reglement is bij bestuursbesluit aangepast in juni 2015 en september 2017.

 

Naam en zetel

De vereniging draagt de naam ‘Sportclub Den Dungen’ en is gevestigd in de gemeente Sint Michielsgestel. SC Den Dungen is de statutaire naam. De vereniging bestaat uit een afdeling voetbal, genaamd VV Den Dungen en een afdeling korfbal, genaamd DKV Flash.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60445351

 

Duur, doel en middelen

De duur van de vereniging, haar doel en de middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in artikel 2 en 3 van de Statuten.

De kleuren van VV Den Dungen zijn: Groen – Wit. Het sporttenue bestaat uit een groen shirt en witte broek. De kleuren van DKV Flash: Groen – Zwart. Het sporttenue bestaat uit een groen shirt en zwarte rok.

 

Lidmaatschap

Leden zijn natuurlijke personen die door het bestuur als lid zijn toegelaten. Alle sportbeoefende leden en daaraan gerelateerde kader en/of bestuursleden zijn tevens lid van de bonden.

Het bestuur kan een lid wegens bijzondere diensten voor de vereniging benoemen tot ‘lid van verdienste’ of ‘erelid’.

De door het bestuur toegelaten leden worden met naam, contactgegevens en geboortedatum ingeschreven in een register. Door verkrijging van het lidmaatschap wordt men tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) of het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV).

Het lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging, ontzetting.

Opzegging door het lid dient voor het einde van het seizoen (30 juni) te geschieden.

Bij vieringen van jubilea van individuele leden wordt uitgegaan van de inschrijfdatum zoals die gold bij de rechtsvoorgangers van SC Den Dungen. Voor herdenkingen van de afzonderlijke afdelingen Voetbal en Korfbal geldt dat de oprichtingsdata van RKVV Den Dungen en DKV Flash, resp. 8 mei 1952 en 2 april 1980 waren.

 

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend jaar. Jaarlijks wordt over deze periode tijdens de algemene ledenvergadering door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

 

Bestuur en commissies

Het Bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen in haar gehele omvang te behartigen. Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en zijn allen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Commissies staan, ieder op haar taak toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak. Aan het hoofd van iedere commissie staat een bestuurslid.

 

Contributie

In de statuten van Sportclub Den Dungen zijn ten aanzien van “contributie” onder andere de volgende passages opgenomen.

  • De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Leden worden daarbij in categorieën ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  • Diegene aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.

 

Categorie

Seizoen

Seizoen

 

2022-2023

2023-2024

Niet spelend lid

€ 25

€ 25

Old Stars

€ 72

€ 72

Voetbal (Inclusief bondscontributie)

Senioren

€ 165

€ 175

Junioren:  onder-19

€ 120

€ 125

Pupillen:  onder-13

€ 100

€ 105

Vrouwen: 30+

€ 55

€ 60

Alleen trainen

€ 50

€ 50

Korfbal (inclusief bondscontributie)

Senioren ouder dan 17

€ 165

€ 175

Junioren 15 t/m 17 jaar

€ 120

€ 125

Aspiranten 10 t/m 14 jaar

€ 120

€ 125

Pupillen 7 t/m 9 jaar

€ 100

€ 105

Welpen/kangoeroes < 7 jr

€ 100

€ 105

Alleen trainen

€ 50

€ 50

Het streven is er om de sport bij SC Den Dungen voor iedereen toegankelijk te houden; in het bijzonder willen we ook kinderen uit arme gezinnen sport laten beoefenen. Vanuit armoedebeleid geldt voor deze doelgroep dan ook een bijzondere regeling. Wanneer leden of ouders van jeugdleden menen hiervoor in aanmerking te komen, kunnen ze contact opnemen met de vertrouwenspersonen van SC Den Dungen.

De voor een geheel seizoen verschuldigde contributie wordt in twee halfjaarlijkse termijnen geincasseerd nl. in september en in januari.

Het lidmaatschap kan aan het eind van het seizoen beëindigd worden door vóór 1 juni via de website (Informatie => Lidmaatschap beëindigen) op te zeggen. Bij afmelding na 1 juni is de vereniging verplicht om de bondscontributie te betalen, deze zal doorberekend worden.
➢ Voor 1 juni opzeggen wordt er niets in rekening gebracht.
➢ Tussen 1 juni en 1 september opzeggen dien je  25 euro te betalen.
➢ Tussen 1 sep en 1 jan opzeggen dien je de helft van de contributie te betalen.
➢ Na 1 jan opzeggen vindt er geen terugbetaling contributie plaatst.

Contributie bij nieuwe aanmeldingen
➢ Bij aanmelding voor 1 januari wordt het volledig contributiebedrag van het lopend seizoen in rekening gebracht.
➢ Bij aanmelding na 1 januari wordt 50% contributiebedrag van het lopend seizoen in rekening gebracht.

 

Gedragscode

SC Den Dungen hanteert een gedragscode. Er zijn regels en voorschriften opgesteld die ertoe moeten bijdragen dat op een respectvolle en sportieve manier met elkaar omgegaan wordt. Uitgangspunt hierbij is dat gedragingen van leden, supporters en andere bij de vereniging betrokkenen passen in de sfeer van de algemeen aanvaardbare waarden en normen.

Het is uiteraard de bedoeling, dat deze gedragscode door iedereen wordt nageleefd. Als dat niet gebeurt, dupeert men zichzelf, maar vooral ook anderen. Om voor een juiste naleving van de gedragscode te zorgen, ontkomen we er niet aan in voorkomende gevallen over te gaan tot het nemen van strafmaatregelen.

Een van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het aanvragen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilliger die met minderjarigen werken.

Het bestuur van SC Den Dungen voert het beleid dat voor alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder, die direct contact hebben met minderjarigen, een VOG aangevraagd wordt. Het betreft leiders, trainers, coördinatoren, stagiaires, verzorgers, scheidsrechters, beheerders, bestuursleden en commissieleden.

 

Slotbepaling

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voor ziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verder wettig voorgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.

Het bestuur zorgt voor publicatie via de geëigende communicatiekanalen.